Liste des principales plantes médicinales & substances de la pharmacopée traditionnelle chinoise


A.

Ai Ye (Mugwort Leaf, Moxa), :: Artemisia argyi Levl. & Vant.(Asteraceae), autres noms Sheng Ai Ye, Ai Rong, Ai Tiao, partie utilisée Feuille de l'armoise.
艾 ài, 艾⼦ ài zǐ, 花椒 chū yè huā jiāo, 蒿 ài hāo, 冰台 bīng tái 《尔雅》, 医草 yī cǎo 《别录》, ⻩草 huáng cǎo 《纲 ⽬ 》, 家艾 jiā ài, ⾹艾 xiāng ài, 阿及艾 ā jí ài. Armoise de Chine. Plante herbacée vivace (50-120cm) des friches et lisières de forêts dans la majeure partie de la Chine. Aussi en Corée, Japon, Mongolie. Huiles aromatiques. Feuilles séchées (艾叶) et fruits (艾实) utilisés comme matière médicale. Plante fourragère. Feuilles utilisées en infusion comme insecticide contre pucerons, chenilles de piéride, mollusques nuisibles, acariens. (Astéracées ou Composées).

B.

Ba Dou (Croton Seed, Semen Crotonis), :: Croton tiglium L. (Euphorbiaceae) , autres noms Jiang Zi, Gang Zi, partie utilisée Graine du croton. 巴⾖ bādòu, 巴菽 bā shū 《本经》, ⽼阳⼦ lǎo yáng zǐ 《纲⽬》. Croton, croton des pharmaciens – Arbuste ou petit arbre (6-10m) sauvage en montagne, dans les vallées, au bord des cours d’eau, en Chine du sud. Aussi planté. Egalement au Vietnam, Birmanie, Inde, Malaisie, Indonésie. Plante très toxique. Graines: huile de croton. Feuilles, graines séchées pulvérisées ou en infusion utilisées comme insecticide contre pucerons, chenilles de noctuelles, pyrales, mollusques, asticots, rats.. Graines utilisées comme matière médicale, ainsi que leur enveloppe (巴⾖壳), les racines (巴⾖树根), les feuilles (巴⾖叶) et l’huile des graines (巴⾖油). (Euphorbiacées).

Ba Dou Shuang (Semen Crotonis Pulveratum), :: Croton tiglium L. (Euphorbiaceae) , partie utilisée Tourteau de croton.Ba Ji = Ba Ji Tian, Ba Ji Rou.

Ba Ji Tian (Morinda Root), :: Morinda officinalis How.(Rubiaceae), autres noms Ba Ji Rou, Ba Ji, partie utilisée racine de Morinda. 巴戟天 bā jǐ tiān, 蔓草 sān màn cǎo 《唐本草》, 不 雕草 bù diāo cǎo, 鸡眼藤 jī yǎn téng, 三⻆藤 sān jiǎo téng. – Liane des forêts de montagne, bords de ruisseaux au Fujian, Guangdong et Guangxi. Aussi cultivée. Racine utilisée comme matière médicale sous le nom de 巴戟天 ou de 鸡肠⻛ jī cháng fēng. (Rubiacées). 

Bai Bian Dou (Hyacinth Bean), 扁⾖ biǎn dòu, 篱⾖ yán lí dòu 《纲⽬》, 蛾眉⾖ é méi dòu 《纲⽬》, 南扁⾖ nán biǎn dòu 《滇南本草》, 眉⾖ méi dòu, 鹊⾖ què dòu. Dolichos lablab L. [= Lablab purpureus (L.) Sweet] Dolique lablab, dolique d’Egypte, pois d’un sou, fève d’Egypte, pois indien, antaque, pois boucoussou, macape, ossangué. Liane herbacée grimpante originaire d’Asie. Cultivée depuis très longtemps en Inde, puis en Egypte et en Afrique. Introduite en Chine sous les Han, maintenant cultivée au nord comme au sud. Très nombreux cultivars. Introduite en Amérique au XIXème siècle. (Fabacées ou Légumineuses).


Bai Bu (Stemona Root), 狭叶百部〔狹葉--〕 xiá yè bǎi bù, Stemona vagula W. W. Smith. Plante herbacée de la région de Lijiang (丽 江) au Yunnan. Tubercules utilisés comme matière médicale sous le nom de 百部 bǎi bù en substitut de S. japonica 蔓⽣百部 màn shēng bǎi bù, S. tuberosa 对叶百部 duì yè bǎi bù et S. sessilifolia 直⽴百部 zhí lì bǎi bù. (Stémonacées).

Bai Dou Kou (Round Cardamon Fruit), ⼩⾖蔻 xiǎodòukòu, Eletteria cardamomum White et Maton – Cardamome de Malabar, cardamome de Sri Lanka –  Une cardamome cultivée sous les tropiques, au Vietnam, Sri Lanka, Inde. Fruit sec utilisé comme condiment et comme matière médicale sous le nom de ⽩⾖蔻 bái dòu kòu en substitut de Amomum cardamomum ⾖蔻, mais de qualité inférieure. (Zingibéracées).

Bai Fu Zi (Typhonium Rhizome),

Bai Guo (Ginkgo Nut),
Bai He (Lily Bulb),
Bai Hua She (Agkistrodon,
Bungarus Snake with Inner Organs Removed),
Bai Hua She She Cao (Heydyotis, Oldenlandia),
Bai Ji (Bletilla Rhizome),
Bai Ji Li (Caltrop Fruit,
Puncture Vine Fruit),
Bai Jiang Cao (Patrina, Thiaspi),
Bai Jie Zi (White Mustard Seed),
Bai Mao Gen (Wolly Grass Root),
Bai Qian (Cynanchum Rhizome),
Bai Shao (White Peony Root),
Bai Tou Weng (Chinese Anemone Root, Pulsatilla), 

Bai Wei (Swallowwort Root, Radix Cynanchi Atrati ), :: Cynanchum atratum Bge.,Cynanchum versicolor Bge.(Asclepiadaceae), autres noms Xiang Bai Wei, Nen Bai Wei , partie utilisée Racine du cynanche.

Bai Xian Pi (Dictamnus Root Bark),
Bai Zhi (Angelica Root),
Bai Zhu (Atractylodes (White) Rhizome),
Bai Zi Ren (Arbor-Vitae Seed),
Ban Bian Lian (Lobelia),
Ban Lan Gen (Woad Root, Isatis Root),
Ban Mao (Cantharides, Mylabris),
Ban Xia (Pinellia Rhizome),
Ban Zhi Lian (Barbat Skullcap, Scutellaria),
Bei Xie (Dioscorea Root),
Bian Xu (Knotweed, Polygonoum),
Bie Jia (Chinese Soft
Turtle Shell),
Bing Lang (Betel Nut, Areca Seeds),
Bing Pian (Borneol), Bo He (Field Mint, Mentha),
Bu Gu Zhi (Psoralea Fruit)

C.

Can Sha (Silkworm Feces),
Cang Er Zi (Cocklebur Fruit, Xanthium),
Cang Zhu (Atractylodes),
Cao Dou Kou (Katsumadai),
Ce Bai Ye (Biota Leaves),
Chai Hu (Thorowax Root, Bupleurum),
Chan Tui (Cicada Moulting),
Chang Shan (Dichroa Root),
Chao Huang Bai (Dry Fried Amur Cork Tree Bark),
Che Qian Zi (Plantago Seeds),
Chen Pi (Tangerine Peel),
Chen Xiang (Aloeswood),
Chi Shao (Red Peony Root),
Chi Shi Zhi (Halloysite, Kaolin),
Chi Xiao Dou (Aduki Bean),
Chuan Bei Mu (Fritillaria Bulb),
Chuan Jiao (Szechuan Pepper),
Chuan Mu Tong (Clematis Vine),
Chuan Lian Zi (Sichuan Pagoda Tree Fruit),
Chuan Shan Jia (Pangolin Scales),
Chuan Xin Lian (Andrographis Paniculata),
Chuan Xiong (Szechuan Lovage Root),
Chun Pi (Bark or Root Bark of Ailanthus Altissima),
Ci Shi (Magnetite),
Cong Bai (Spring Onion)

D.

Da Fu Pi (Areca Peel, Betel Husk),
Da Huang (Rhubarb),
Da Ji (Japanese Thistle),
Da Qing Ye (Woad Leaf, Indigo),
Da Zao (Chinese Date, Jujube),
Dai Zhe Shi (Hermatite),
Dan Dou Chi (fermented Soybeans),
Dan Nan Xing (Jack in the Pulpit Rhizome and Bile),
Dan Shen (Salvia Root),
Dan Zhu Ye (Lophatherum Stem and Leaves),
Dang Gui (Chinese Angelica Root),
Dang Shen (Codonopsis Root),
Deng Xin Cao (Rush Pith),
Di Fu Zi (Broom Cyprus Fruit),
Di Gu Pi (Wolfberry Root Cortex),
Di Long (Earthworm),
Di Yu (Bloodwort Root),
Ding Xiang (Clove Flower Bud),
Dong Chong Xia Cao (Chinese Caterpillar Fungus),
Dong Gua Ren (Winter Melon Seed),
Dong Kui Zi (Musk Mallow Seeds),
Du Huo (Angelica Root),
Du Zhong (Eucommia Bark)

E.

E Jiao (Donkey-Hide Glue, Gelatin),
E Zhu (Zedoaria Rhizome)

F.

Fan Xie Ye (Senna),
Fang Feng (Ledebouriella Root),
Fo Shou (Finger Citron Fruit),
Fu Hai Shi (Pumice),
Fu Ling (Poria, China Root),
Fu Pen Zi (Chinese Raspberry),
Fu Ping (Duckweed, Spirodela),
Fu Xiao Mai (Un-Ripe Wheat Grain),
Fu Zi (Prepared Aconite Root)

G.

Gan Cao (Licorice Root),
Gan Jiang (Dried Ginger Root),
Gan Sui (Kan Sui Root),
Gao Ben (Chinese Lovage Root),
Gao Liang Jiang (Galangal Rhizome),
Ge Gen (Kudzu Root, Pueraria),
Ge Jie (Gecko),
Gou Ji (Chain Fern Rhizome),
Gou Qi Zi (Chinese Wolfberry Fruit),
Gou Teng (Gambir Vine Stems and Thorns),
Gu Jing Cao (Pipewort Scapus, Inflorescence),
Gu Sui Bu (Drynaria Rhizome),
Gu Ya (Rice Sprout),
Gua Lou (Trichosanthes Fruit),
Gua Lou Ren (Trichosanthes Fruit Seeds),
Guan Zhong (Dryopteris Root),
Guang Fang Ji (Aristolochia Fangchi Root),
Gui Ban (Reeves’ Turtle Shell),
Gui Zhi (Cinnamon Twig)

H.

Hai Feng Teng (Kadsura Stem, Futokadsura Stem),
Hai Ge Ke (Clam Shell),
Hai Piao Xiao (Cuttlefish Bone),
Hai Tong Pi (Coral Bean Bark),
Hai Zao (Sargassum Seaweed),
Han Fang Ji (Stephania Root),
Han Lian Cao (Eclipta Alba),
Han Shui Shi (Calcitum),
He Huan Hua (Albizia Julibrissin Flower),
He Huan Pi (Albizzia julibrissin bark),
He Shou Wu (Polygonum Multiflorum, Fo-Ti Root),
He Ye (Lotus Leaf),
He Zi (Myrobalan Fruit, Terminalia Chebula),
Hei Zhi Ma (Black Sesame Seeds),
Hong Hua (Safflower),
Hong Teng (Sargentadoxa Vine),
Hou Po (Magnolia Bark),
Hu Huang Lian (Picrorhiza Kurroa),
Hu Ji Sheng (Mistletoe),
Hu Po (Amber),
Hu Tao Ren (Juglans Regia, Walnut),
Hu Zhang (Japanese Knotweed, Polygonum Cuspidatum),
Hua Shi (Talcum Powder),
Huai Hua Mi (Sophora Japonica),
Huai Niu Xi (Achyranthes Root),
Huang Bai (Amur Cork Tree Bark, Phellodendron),
Huang Jing (Rhizoma Polygonati, Polygonatum),
Huang Lian (Coptis Rhizome), Huang Qi (Astragalus Root),
Huang Qin (Baical Skullcap Root, Scutellaria Baicalensis),
Huang Yao Zi (Air Potato, Dioscorea Bulbifera Tuber),
Huo Ma Ren (Hemp Seeds),
Huo Xiang (Patchouli)

J.

Ji Nei Jin (Chicken Gizzard’s Stomach Lining),
Ji Xue Teng (Evergreen Wisteria, Millettia Reticulata),
Jiang Can (Bombyx Mori, Silkworm),
Jiang Huang (Curcuma Longa, Tumeric Rhizome),
Jiang Xiang (Dalbergia Sissoo,
Dalbergia Odorifera),
Jie Geng (Balloon Flower Rhizome),
Jin Qian Cao (Gold Coin Grass, Lysimachia),
Jin Yin Hua (Honeysuckle Flower, Lonicera),
Jin Ying Zi (Cherokee Rosehip),
Jing Da Ji (Euphorbia pekinensis),
Jing Jie (Schizonepeta),
Ju Hua (Chrysanthemum Flower),
Jue Ming Zi (Cassia Seed, Semen Cassiae)

K.

Ku Shen (Sophora Flavescens, Sophora Root),
Kuan Dong Hua (Tussilago Farfara, Coltsfoot Flower),
Kun Bu (Kombu, Kelp)

L.

Lai Fu Zi (Radish Seeds),
Li Zhi He (Lychee Nut),
Lian Zi Xin (Lotus Plumule),
Lian Qiao (Forsythia),
Lian Zi (Lotus Seed),
Ling Yang Jiao (Antelope Horns),
Liu Huang (Sulfur Powder),
Liu Ji Nu (Artemisia Plant),
Long Dan Cao (Gentian Root),
Long Gu (Dragon Bones),
Long Yan Rou (Longan Fruit),
Lu Dou (Mung Beans),
Lu Feng Fang (Wasp Nest, Hornets Nest),
Lu Gan Shi (Calamine Powder),
Lu Gen (phragmites australis),
Lu Hui (Aloe Vera Gel),
Lu Jiao Jiao (Deer Horns),
Lu Lu Tong (Sweet Gum Tree Balls),
Lu Rong (Deer Antler Velvet),
Lo Han Guo (Monk Fruit),
Luo Shi Teng (Star Jasmine Vine)

M.

Ma Bo (Puffball Mushroom),
Ma Chi Xian (Portulaca Oleracea, Purslane),
Ma Dou Ling (Aristolochia),
Ma Huang (Ephedra),
Ma Qian Zi (Nux Vomica),
Mai Men Dong (Monkey Grass, Mondo Grass),
Mai Ya (Barley Malt),
Man Jing Zi (Vitex Trifolia),
Mang Xiao (Glauber’s Salt),
Mei Gui Hua (Rosa Rugosa),
Meng Shi (Lapis Stone),
Mi Meng Hua (Butterfly Bush),
Mi Tuo Seng (Litharge),
Ming Fan (Alum),
Mo Yao (Myrrh),
Mu Dan Pi (Tree Peony),
Mu Gua (Quince Fruit),
Mu Hu Die (Trumpet Flower),
Mu Li (Oyster Shells),
Mu Xiang (Costus),
Mu Zei (Horsetail Herb)

N.

Nan Gua Zi (Pumpkin Seeds),
Nan Sha Shen (Adenophora),
Niu Bang Zi (Burdock),
Niu Huang (Bezoar),
Nu Zhen Zi (Chinese Privet, Ligustrum Lucidum),
Nuo Dao Gen Xu (Glutinous Rice Root)

O.

Ou Jie (Lotus Root Node)

P.

Pang Da Hai (Malva Nut),
Pei Lan (Eupatorium),
Pi Pa Ye (Loquat Leaf),
Pu Gong Ying (Dandelion),
Pu Huang (Cattails)

Q.

Qian Cao Gen (Madder Root),
Qian Hu (Peucedanum),
Qian Niu Zi (Morning Glory Flower Seeds),
Qian Shi (Euryale),
Qiang Huo (Notopterygium),
Qin Jiao (Gentiana),
Qin Pi (Ash Tree Bark),
Qing Fen (Calomel),
Qing Hao (Wormwood),
Qing Pi (Orange Rind),
Qing Xiang Zi (Celosia Seeds),
Qu Mai (Dianthus),
Quan Xie (Scorpion)

R.

Ren Dong Teng (Honeysuckle Vine),
Ren Shen (Ginseng),
Rou Cong Rong (Cistanche),
Rou Dou Kou (Nutmeg),
Rou Gui (Cinnamon Sticks),
Ru Xiang (Frankincense)

S.

San Leng (Scirpus Fluviatilis),
San Qi (Tienchi Ginseng),
Sang Bai Pi (Mulberry Bark),
Sang Ji Sheng (Loranthus Mulberry Mistletoe),
Sang Shen (Dried Mulberries), Sang Ye (Mulberry Leaf),
Sang Zhi (White Mulberry Twig),
Sha Ren (Black Cardamom),
Sha Yuan Ji Li (Milkvetch Seed, Astragalus Seed),
Shan Dou Gen (Sophora Subprostrata),
Shan Yao (Chinese Yam),
Shan Zha (Hawthorn Berry),
Shan Zhu Yu (Cornelian Cherry),
Shang Lu (Poke Root),
She Chuang Zi (Cnidium Monnier),
She Gan (Blackberry Lily),
She Xiang (Deer Musk),
Shen Qu (Medicated Leaven),
Sheng Di Huang (Rehmannia Glutinosa),
Sheng Jiang (Fresh Ginger Root),
Sheng Ma (Cimicifuga, Cohosh, Bugbane),
Shi Chang Pu (Acorus Gramineus),
Shi Di (Diospyros Kaki),
Shi Gao (Selenite Crystals),
Shi Hu (Dendrobium Nobile),
Shi Jue Ming (Abalone Shell),
Shi Wei (Pyrrosia Leaves),
Shu Di Huang (Rehmannia Root),
Shui Zhi (Medicinal Leeches),
Si Gua Luo (Luffa Sponge),
Su He Xiang (Storax),
Su Mu (Sappan Wood),
Su Zi (Perilla Seeds),
Suan Zao Ren (Sour Jujube Seed),
Suo Yang (Cynomorium)

T.

Tai Zi Shen (Prince Ginseng),
Tan Xiang (Sandalwood), T
ao Ren (Peach Seed),
Tian Hua Fen (Chinese Cucumber),
Tian Ma (Gastrodia Elata),
Tian Men Dong (Asparagus Roots),
Tian Nan Xing (Arisaema),
Tian Zhu Huang (Bamboo Silica, Tabasheer),
Ting Li Zi (Peppergrass Seeds),
Tong Cao (Rice Paper Plant),
Tu Bie Chong (Ground Beetles),
Tu Fu Ling (Sarsaparilla Root),
Tu Si Zi (Dodder Seed)

W.

Wa Leng Zi (Cockle Shell, Ark Shell),
Wang Bu Liu Xing (Vaccaria Seeds),
Wei Ling Xian (Sweet Autumn Clematis),
Wu Bei Zi (Galla Chinensis),
Wu Gong (Centipede), Wu Jia Pi (Acanthopanax Bark),
Wu Ling Zhi (Flying Squirrel Feces),
Wu Mei (Prunus mume),
Wu Shao She (Black Striped Snake),
Wu Wei Zi (Schisandra Fruit/Seed),
Wu Yao (Lindera Root),
Wu Zhu Yu (Evodia Fruit)

X.

Xi Gua Pi (Watermelon Rind),
Xi Jiao (Rhinoceros Horn),
Xi Xian Cao (Siegesbeckia),
Xi Xin (Chinese Wild Ginger),
Xi Yang Shen (American Ginseng Root),
Xia Ku Cao (Prunella Vulgaris),
Xian He Cao (Agrimony Grass),
Xian Lu Gen (Fresh Reed Rhizome),
Xian Mao (Golden Eye Grass Rhizome),
Xiang Fu (Nut Grass Rhizome),
Xiang Ru (Aromatic Madder),
Xiao Hui Xiang (Fennel Seed),
Xie Bai (Chive Bulb),
Xin Yi Hua (Magnolia Flower),
Xing Ren (Apricot Seed),
Xiong Dan (Bear Gallbladder),
Xiong Huang (Realgar),
Xu Duan (Japanese Teasel Root),
Xuan Fu Hua (Inula Flower),
Xuan Shen (Ningpo Figwort Root),
Xue Jie (Dragon’s Blood, Resinous Secretion)

Y.

Ya Dan Zi (Java Brucea Fruit, Brucea),
Yan Hu Suo (Corydalis Rhizome),
Ye Gu (Ghost Flower, Aeginetia Indica),
Ye Jiao Teng (Polygonum Vine, Fleeceflower Vine),
Ye Ju Hua (Wild Chrysanthemum Flower),
Ye Ming Sha (Bat Feces),
Yi Mu Cao (Chinese Motherwort),
Yi Yi Ren (Seeds of Job’s Tears),
Yi Zhi Ren (Black Cardamon),
Yin Chai Hu (Stellaria Root),
Yin Chen Hao (Yin Chen Hao Shoots and Leaves),
Yin Yang Huo (Arial Parts of Epimedium, Horny Goat Weed),
Yu Jin (Tumeric Tuber),
Yu Li Ren (Bush Cherry Pit),
Yu Mi Xu (Cornsilk),
Yu Xing Cao (Houttuynia),
Yu Zhu (Solomon’s Seal Rhizome, Polygonatum),
Yuan Hua (Genkwa Flower),
Yuan Zhi (Senega Root),
Yue Ji Hua (Partially Opened Flower of Chinese Tea Rose)

Z.

Zao Jiao (Chinese Honeylocust Fruit, Gleditsia),
Zao Jiao Ci (Spine of Honeylocust Plant),
Ze Lan (Bugleweed),
Ze Xie (Water Plantain Root),
Zhe Bei Mu (Fritillaria Bulb),
Zhen Zhu (Pearl),
Zhi Gan Cao (Honey Fried Licorice Root),
Zhi Ke (Ripe Fruit of Zhi Shi),
Zhi Mu (Anemarrhena Rhizome),
Zhi Shi (Immature Bitter Orange),
Zhi Yuan Zhi (Honey Fried Senega Root),
Zhi Zi (Cape Jasmine Fruit, Gardenia),
Zhu Ling (Polyporus Sclerotium),
Zhu Ru (Bamboo Shavings),
Zhu Sha (Cinnabar),
Zi Cao (Groomwell Root),
Zi Hua Di Ding (Yedeon’s Violet),
Zi Ran Tong (Pyrite),
Zi Su Ye (Perilla Leaf),
Zi Wan (Purple Aster Root),
Zi Zhu (Callicarpa Leaf),
Zong Lu Pi (Trachycarpus Stipule Fiber)


***